Podmínky objednávky

Zakoupením našich produktů, se automaticky zaručujete, že jste dosáhli minimálního věku 18 let.


1. Splnění podmínek prodeje

1.1. Prodejní podmínky platí pro Bathmate.cz klienty (zákazníky) a majitele Bathmate.cz - AA ILUDUS OU (dále jen Bathmate.cz). Výměna zboží probíhá na právním základě.
1.2. Všeobecné podmínky prodeje nesmí porušovat ustanovení České republiky, a je-li to nutné (v případě sporu nebo chybějících informacích), jsou doplněny pravidly.
1.3. Kromě těchto všeobecných obchodních podmínek se řídí vztah mezi klientem a Bathmate.cz, informacemi o výrobě, cenách, informacemi o zboží a také jsou tvořené nejlepší praxí.
1.4. Bathmate.cz si vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky a ceny zboží, za účelem provozní efektivity, konkurenceschopnosti, rozvoje a následné reorganizace a za účelem doplnění nebo změny sortimentu zboží. Podmínky a změny cen zboží vstoupí v platnost dnem změny údajů uvedených na stránkách www.Bathmate.cz. Jestliže klient poslal objednávku ještě před těmito změnami, objednávka bude vyřízena ještě za předchozích podmínek.
1.5. Bathmate.cz a zákazník a chtějí, aby byla dohoda o prodeji / nákupu zboží z Bathmate.cz www.Bathmate.cz na internetových stránek tohoto obchodu v souladu s podmínkami stanovenými v tomto dokumentu. Na webu Bathmate.cz zákazník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami nákupu a akceptuje je.
 

2. Ceny Bathmate.cz

2.1. Bathmate.cz je internetový obchod, ceny prodávaného zboží jsou v EURO a nezahrnují dopravu.
2.2. Přepravní náklady zboží jsou závislé na zvoleném způsobu dodání zákazníkovi.
2.3. Bathmate.cz si vyhrazuje právo upravit ceny. Uvedené ceny platí pro zákazníky, kteří v ten daný okamžik realizovali objednávku.
 

3. Nákupní košík a postup na pokladně

3.1. Zákazník přidá položku do košíku kliknutím na "Vložit do košíku".
3.2. Přidání do košíku nevyžaduje, aby klient provedl nákup.
3.3. Klient zpočátku může měnit obsah košíku přidáním nebo odstraněním čehokoliv.
3.4. Do potvrzení platby konkrétního zboží v košíku jednoho zákazníka, může toto zboží stále zakoupit jiný zákazník.
3.5. Pro realizaci nákupu je zapotřebí kliknout na tlačítko "provést platbu".
3.6. Realizací objednávky zákazník volí pořadí a způsob platby, dodání. Je důležité zkontrolovat práva zákazníka a dodavatele.
3.7. Postup závisí na přesnosti informací poskytnutých zákazníkem, plynulé dodávce zboží potřebného k řádnému provedení obchodní transakace. Po kliknutí na tlačítko "Odeslat objednávku" je faktura zaslána na odpovídající e-mail.
3.8. Prodej je uzavřen, jestliže zákazník zaplatil v průběhu maximálně 2 kalendářních dnů 50% z dlužné částky na základě faktury od Bathmate.cz. Objednávka bude zaslána ihned po přijetí 100% částky objednávky na účet Bathmate.cz.
 

4. Platba za objednané zboží

4.1. Na základě převodu na účet.
4.2. Po obdržení peněz od zákazníka, dostane tento na e-mail potvrzení o provedení platby.
4.3. Pokud zákazník neobdrží oznámení o potvrzení platby do jedné hodiny po převodu peněz, spojí se s info@Bathmate.cz.
4.4. Když je zákazníkovi vystavena faktura, jsou v ní uvedeny všechny potřebné údaje.
4.5. Jestliže nejsou do 5 pracovních dnů peníze připsány na účet dodavatele, bude objednávka zrušena.
 

5. Dodávka a předání zboží

5.1. Po vstupu smlouvy v platnost (v souladu s podmínkami odstavce 3.8 a s výhradou odstavce 1.5), je zboží zasláno na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.
5.2. Zákazník si může vybrat jeden z následujících způsobů dodávky:
5.2.1. Prostřednictvím Česká pošta, PPL v rámci ČR je to 0 EUR, jestliže je hodnota objednávky vyšší než 30 eur.


Ceník
PPL 550 CZK
Česká pošta 0 EUR

5.3. Bathmate.cz si vyhrazuje právo na změnu metod doručování.
5.4. Přesnost a správnost údajů uvedených v objednávce má vliv na případné zpoždění a nedorozumění při dodání zboží. Bathmate.cz, SmartPost není odpovědný za zpoždění zboží a nedorozumění, je-li zpoždění nebo nedorozumění způsobené nepřesnými nebo nesprávnými údaji poskytnutými objednatelem v průběhu objednávkového procesu.
5.5. Pokud změníte místo dodání zboží, Bathmate.cz žádá zákazníka, aby co ho nejrychleji informoval o nových údajích. Pokud je zboží odesláno, změnit údaje dodávky je již nemožné.
5.6. Pokud Bathmate.cz zásilka odešle, zákazník obdrží na svůj e-mail příslušném oznámení.
 

6. Zrušení objednávky a vrácení zboží

6.1. Bathmate.cz má právo zrušit objednávku zákazníka v případě, že faktura není uhrazena do 5 kalendářních dnů nebo ve lhůtě splatnosti stanovené zákazníkem.
6.2. Po uhrazení zálohy (ale ještě před dodáním zboží na místo) má zákazník právo svou objednávku zrušit zasláním žádosti e-mailovou adresu: info@Bathmate.cz internetového obchodu Bathmate.cz . V žádosti také uveďte prosím číslo účtu / objednávky. Úhrada zálohy ve výši 7 Eur zákazníkovi nebude vrácena. Zbytek zaplacené zálohy na zrušenou objednávku bude vrácen na bankovní účet zákazníka do dvou pracovních dnů, ale nikdy ne později než 30 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
6.3. Jestliže zboží zákazníkovi není, nebo jinak nesplňuje očekávání zákazníka, může být vráceno do 16 pracovních dnů od jeho obdržení. Vrácené zboží musí být nepoškozené, nepoužité, se štítky a úhledně zabalené v originálním obalu. Peníze za vrácené zboží dorazí na bankovní účet zákazníka do dvou pracovních dnů, ale nikdy ne později než v termínu 30 pracovních dní od obdržení zboží z Bathmate.cz. Chce-li vrátit zboží, musí zákazník odeslat zprávu na e-mailovou adresu: info@Bathmate.cz.
6.4. Související náklady na vrácení zboží hradí kupující.
6.5. Náklady za vrácení zboží kupující hradí plnou cenou, ale ne více než 10 Eur, kromě případů, kdy zboží neodpovídá tomu zboží, které zákazník objednal.
6.6. Pokud si zákazník přeje změnit zboží za jiné, nebo stejné zboží za zboží jiné velikosti, pak poštovné za vrácené zboží hradí zákazník. Poštovné za nové, vyměněné zboží hradí Bathmate.cz pouze jednou. Za každou následnou výměnu platí kupující.
6.7. Bathmate.cz zaplatí výdaje za vrácení zboží v případě, jestliže jsou na zboží vady, které nemohly být zjištěny vizuální kontrolou a nevznikly při otevření obalu, nebo v případě, že zboží není to, které zákazník objednal.
 

7. Záruka a podmínky vrácení zboží, které neodpovídá původnímu popisu

7.1. Podle znění zákona (kapitola 11, oddíl 218, str. 2), má zákazník právo podat reklamaci ve lhůtě dvou let ode dne převzetí zboží. Pokud zjistíte v prvních šesti měsících vady, předpokládá se, že byly již v době nákupu. Charakter vady určuje prodejce.
7.2. Pokud je vada technologické povahy, může zákazník požadovat opravu zboží. Jestliže je oprava neúčinná nebo nedostatečná, je možné požadovat výměnu zboží. Vrácení peněz lze požadovat v případě, jestliže výměna zboží v přiměřené lhůtě není možná kvůli nedostatku jiného vhodného zboží (Povinnosti smlouvy, kapitola 11, oddíl 222, strana 1).
7.3. Při nalezení nečekané závady na zboží, musí zákazník poslat e-mail na adresu: info@Bathmate.cz s následující informací: jménem a kontaktními údaji zákazníka, dne předložení stížnosti; datum, popis vady na zboží; jaké zákazník uplatňuje na Bathmate.cz požadavky, číslo účtu, také prosíme přidat fotografii zboží a pokud je to možné i kopii účtu.
7.4. Odpovídající žádost musí být odeslána nejpozději do 2 měsíců ode dne zjištění závady. Pokud během této lhůty zákazník žádost neodešle (jestliže pro to není odpovídající důvod), ztrácí právo požadovat od Bathmate.cz bezplatnou opravu zboží nebo výměnu jednotlivých součástí zboží.
7.5. Bathmate.cz neodpovídá za:
7.5.1. za poškození zboží způsobené z nedbalosti zákazníka
7.5.2. za vady, které se objevily v důsledku nesprávného používání výrobku
7.5.3. za přirozené opotřebení zboží, ke kterému došlo během jeho používání.
 

8. Odpovědnost a vyšší moc

8.1. Bathmate.cz odpovídá zákazníkovi za škodu způsobenou porušením podmínek Bathmate.cz, v souladu s právními ustanoveními platné české legislativy.
8.2. Zákazník je odpovědný Bathmate.cz za škody způsobené porušení podmínek ze strany odběratele, v souladu s právními ustanoveními platné české legislativy.
8.3. Ani jedna ze stran není odpovědná druhé za porušení podmínek v podobě zpoždění nebo selhání dodání zboží v případě, že se tak stalo z důvodu vyšší moci.
8.4. Bathmate.cz nehradí morální škody, které mohou být způsobeny změnami cen, lhůt dodání zboží, atd. v rámci daných podmínek.
8.5. Bathmate.cz nehradí náklady zákazníka, vzhledem k okolnostem, kdy je zákazník sám o sobě bere na sebe před třetí stranou (nezávislou na Bathmate.cz) za podmínek, které jsou v rozporu s těmito podmínkami.
8.6. Bathmate nekompenzuje zákazníkovi případy, které zůstaly nevyužity v důsledku změn lhůt dodání, cen a dalších podmínek.
 

9. Ostatní podmínky

9.1. Bathmate.cz používá osobní údaje poskytnuté zákazníkem pouze k realizaci objednávek zákazníka. S daty je nakládáno důvěrně - nesmí se předávat třetím stranám, kromě případů, jestliže se jedná o způsob doručení zboží zvolený zákazníkem, a v dalších případech stanovených zákonem.
9.2. Bathmate.cz si vyhrazuje právo zasílat zákazníkům informace o nových výrobcích a aktuálních slevách.
9.3. V záležitostech, které nejsou předmětem těchto podmínek, se zákazník a Bathmate.cz řídí českými právními předpisy a jinými mezinárodními právními akty.
9.4. Za těchto podmínek se strany zavazují případné spory řešit zejména prostřednictvím vzájemného jednání. Pokud takovéto jednání selže, zákazník i Bathmate.cz mají právo se na obranu svých zájmů obrátit na organizace chránící práva spotřebitelů nebo na soud.
 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Podle podmínek objednávky a smlouvy internetového obchodu Bathmate.cz o nákupu a prodeji jsou používány právní předpisy České republiky. Pokud jsou některé z bodů podmínek objednávky neplatné, nebude tím dotčena platnost ostatních podmínek smlouvy o nákupu a prodeji. V podobném případě bude neplatné ustanovení nahrazeno jiným ustanovením, které má k němu nejblíže, a to v rovině právního a ekonomického významu.
 

Firma: AA ILUDUS OÜ
Čísl. registrace: 11713909
Bank. účet: EE822200221056947954 (Swedbank)
KMKR: EE101612326
Adresa: Fr. R. Kreutzwaldi 4, Tallinn


Jak zvětšit váš penis - to není nová otázka. O tuto otázku je velký zájem již po mnoho let. Odborníci z Bathmate laboratoře se poučili ze zahraničních zkušeností a díky tomu vynalezli přístroj, jehož účinnost je ověřována po řadu let, které se sebou přináší praktické výsledky!